Ressurser og lenker

TIDLIGERE OPPFØRINGER

Aktuelle tilbud til klynger og klyngebedrifter– Region Øst

Finansieringstilbud

Norwegian Innovation Clusters

Klyngeprogrammets utlysning for 2018 vil bli kunngjort medio mai, med tentativ frist for innsending av prosjektskisser 27. juni.  Frist for endelige prosjektsøknader er satt til 26. september. Det foreligger foreløpig ingen informasjon om innholdet i utlysningen.

Klyngeprogrammet blir nå grundig gjennomgått og ny programplan skal foreligge 15. mai. Fylkeskommunene er invitert til et møte på Gardermoen 3. mai for å diskutere et forslag til nytt rammeverk for programmet.

Bedriftsnettverk – Utlysninger 2018

Det er to utlysninger i 2018 for nye hovedprosjekter innenfor Bedriftsnettverk. Den første hadde søknadsfrist 15.mars, og innkomne søknader er nå til vurdering.  (Totalt 40 søknader/12 fra Region Øst.) Neste utlysning har frist 15.september. 

http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/bedriftsnettverk–utlysning-av-midler-til-nye-3-arige-hovedprosjekter/

Klyngene som omstillingsmotor er i gang
Omstillingsmotorene skal bidra til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. To klyngemiljøer; NCE Raufoss og et samarbeidskonsortium bestående av Digital Norway; Kongsberg-klyngen, Smart Innovation Norway og iKuben, skal bistå SMB med et kompetanseløft innenfor avanserte produksjonsmetoder, digital transformasjon og innovasjonsevne. Tilbudet er nå åpent for bedrifter i målgruppen.

https://www.omstillingsmotor.no/

http://www.innovasjonnorge.no/no/Bygg-en-bedrift/klynger-og-bedriftsutvikling-2/klynger-og-bedriftsnettverk/omstillingsmotoren/

Norsk katapult

To katapult-sentre ble godkjent i 2017;  Manufacturing Technology og Future Materials. SIVA har i 2018 fått 125 mill. kr til å videreføre Norsk katapult. Utlysningen med sikte på nye katapult-sentre ble kunngjort 1. mars, med frist for prosjektskisser 22. Mars.
Vurderingene skjer i to trinn; 13. april besluttes det hvem som går videre til trinn 2.
https://norskkatapult.no/

Innosup 1: Cluster facilitated projects for new industrial value chains
Gjennom EU-programmet Horisont 2020 kan norske klynger, i samarbeid med klynger i andre EU land og assosierte land, søke mellom EUR 2,5 og 5 millioner til å fremme nye, innovative verdikjeder. Søknadsfrist neste utlysning er 18.04.2018. For spørsmål om utlysningen ta kontakt med Tone Varslot Stave i Innovasjon Norge, (tone.varslot.stave@innovasjonnorge.no ).

Diverse utlysninger i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har på sin hjemmeside lagt ut en oversikt over en rekke utlysninger i 2018, rettet inn mot særskilte tema/sektorer og målgrupper. Vi oppfordrer alle klynge/nettverksledere til å gå inn i denne, se hva som kan være relevant for egne bedrifter, og kommunisere dette i egne nyhetsbrev, på medlemsmøter, o.l. For flere av disse utlysningene arrangeres det også egne informasjonsmøter.

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/utlysninger/

Innovasjonsrammen 2018 (Samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i etablerte klynger)

Noen venter på nærmere informasjon om denne. Det vil nok bli et tilbud også i 2018, men ordningen er under omlegging, og vi må komme tilbake med nærmere informasjon.

Faglige tilbud

Nordiske klynger inviteres til workshop: Nordic Smart Mobility and Connectivity

Nordic Innovation inviterer aktuelle klynger til en workshop i Stockholm 16. Mai for å utvikle prosjektideer og finne nye partnere. «If your cluster is engaged in cross sectorial innovation within transportation, mobility and connectivity – with digitalization, internet of things, virtual reality, artificial intelligence,
logistics, green solutions or automatization as part of this
this workshop is for you.»
Les mer her: http://www.clusterexcellencedenmark.dk/da-DK/Nyhed.aspx?Action=1&NewsId=742&M=NewsV2&PID=19

Dette er også ledd i et arbeid for å utvikle et tilbud som kan erstatte Innovation Express, som vil bli avviklet.

Fagseminar 1/2018 om internasjonalisering gjennom klyngesamarbeid – Neste fagseminar

Dette seminaret ble holdt 15 mars 2018.
Presentasjonene er tilgjengelig her: http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/Presentasjoner/fagdag-internasjonalisering/

Neste fagseminar 2/2018 holdes (tentativt) 16. oktober 2018. Kom gjerne med innspill til tema!

Global Growth – Eksportprogram for bedriftsgrupperinger

Dette er et program med formål å stimulere eksport i små- og mellomstore vekstbedrifter. Det etableres prosjekter med deltakelse fra 8-12 bedrifter som har felles behov og interesser rettet inn mot et identifisert marked. En klynge kan gjerne være utgangspunkt for ideer og bedriftsdeltakere. 

Dette kan være en god mulighet for bedrifter i klyngene – ta kontakt med oss klyngerådgivere for nærmere dialog.

 ****

Finansieringstilbud

Norwegian Innovation Clusters programmet   (status)

Klyngeprogrammets neste utlysning kommer i 2. kvartal 2018.
Evaluering av klyngeprogrammet er foretatt av Samfunnsøkonomisk Analyse, vi vil dele rapporten når den er offentlig. Nå skal ulike aktører gi innspill til rapporten, ny utlysning til klyngeprogrammet i 2018 vil ta hensyn til evalueringen og innspillene.

Bedriftsnettverk – Utlysning nr. 1/2018 (status)

Også for 2018 legges det opp til to utlysninger for bedriftsnettverk. Den første kommer i januar, med tentativ søknadsfrist 15.03.2018.  http://www.innovasjonnorge.no/no/Bygg-en-bedrift/klynger-og-bedriftsutvikling-2/klynger-og-bedriftsnettverk/utlysninger-2017/

Klyngene som omstillingsmotor (status)

Innovasjon Norge har valgt to klyngekonsortier til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv.
De to klyngekonsortiene – NCE Raufoss og Digital Norway –  vil være klare til å dele sin kompetanse innen avanserte produksjonsmetoder, avanserte materialer og digitalisering med SMBer etter nyttår.

Norsk Katapult (status)

To katapultsentra er vedtatt startet; Norwegian Manufacturing Technology Center og FutureMat: https://siva.no/norsk-katapult/  I statsbudsjettet for 2018 er det foreslått bevilget 100 mill. kr til å videreutvikle denne satsingen.
Mer informasjon om disse mulighetene kommer.

Innovation Express – Internasjonalt klynge-til-klyngesamarbeid (status)

Innovasjon Norge er partner i en satsing i regi av Baltic Sea Region med formål å stimulere til internasjonalisering av SMBer gjennom internasjonalt samarbeid mellom klynger. Vi regner med en ny utlysning i 2018, mer informasjon kommer. http://www.bsr-stars.eu/innovation-express/

Innosup 1: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  (status)

Gjennom EU-programmet Horisont 2020 kan norske klynger, i samarbeid med klynger i andre EU land og assosierte land, søke mellom EUR 2,5 og 5 millioner til å fremme nye, innovative verdikjeder. Søknadsfrist neste utlysning er 18.04.2018. For spørsmål om utlysningen ta kontakt med Tone Varslot Stave i Innovasjon Norge, (tone.varslot.stavennovasjonnorge.no).

Faglige tilbud

Fagseminar klynger og klyngeinitiativ – Tema internasjonalisering   (status)

Vi arrangerer et nytt fagseminaret for klynger og klyngeinitiativ i Region Øst med tema internasjonalisering. Dagen arrangeres hos Innovasjon Norge i Oslo 15 mars 2018 kl 10-15. Endelig invitasjon og påmelding kommer medio februar 2018.

Global Growth – Eksportprogram for bedriftsgrupperinger (fortløpende)

Dette er et program med formål å stimulere eksport i små- og mellomstore vekstbedrifter. Det etableres prosjekter med deltakelse fra 8-12 bedrifter som har felles behov og interesser rettet inn mot et identifisert marked. En klynge kan gjerne være utgangspunkt for ideer og bedriftsdeltakere. Dette kan være en god mulighet for bedrifter i klyngene – ta kontakt med oss klyngerådgivere for nærmere dialog. Se her for ett eksempel på Global Growth prosjekt: http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Hordaland/arrangementer/global-growth—ocean-space-singapore/

Norwegian Innovation Clusters (status)
I år kom det inn i alt 28 søknader til Norwegian Innovation Clusters programmet. De nye klyngeprosjektene ble offentliggjort 16.oktober, se oversikt over nye tildelinger her: http://www.innovationclusters.no/aktuelt/nye-klynger-2017
Klyngeprogrammets neste utlysning kommer i 2. kvartal 2018, endelig tidspunkt ikke bestemt. Før ny utlysning gjøres en grundig gjennomgang av klyngeprogrammets mål og strategier, bl.a basert på en evaluering som blir publisert i løpet av november.
Bedriftsnettverk – Utlysning nr. 1/2018 (status)
Også for 2018 legges det opp til to utlysninger. Den første kommer i januar, med tentativ søknadsfrist 15.03.2018.  http://www.innovasjonnorge.no/no/Bygg-en-bedrift/klynger-og-bedriftsutvikling-2/klynger-og-bedriftsnettverk/utlysninger-2017/
Klyngene som omstillingsmotor (status)
Innovasjon Norge inviterte klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. 1. november ble det offentliggjort at to klyngekonsortier er valgt ut som kompetansepartnere for SMB-ene; se informasjon her: http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/raufoss-miljoet-og-digital-norway-skal-skape-omstilling-utenfor-naringsklyngene/ 
Norsk Katapult
SIVAs nye satsing «Norsk katapult» har gjennomført sin første utlysning, og har besluttet å iverksette to katapultsentra; Norwegian Manufacturing Technology Center og FutureMat: https://siva.no/norsk-katapult/  
I statsbudsjettet for 2018 er det foreslått bevilget 100 mill kr til å videreutvikle satsingen.
Innovation Express – Internasjonalt klynge-til-klyngesamarbeid
Innovasjon Norge er partner i en satsing i regi av Baltic Sea Region med formål å stimulere til internasjonalisering av SMBer gjennom internasjonalt samarbeid mellom klynger. Innovasjon Norge vil delfinansiere norske klyngers deltakelse i de prosjektene som velges ut. Frist for søknader var 31.10.2017. Vi regner med en ny utlysning i 2018, men kommer tilbake med nærmere info.
http://www.bsr-stars.eu/innovation-express/
Innosup 1: Cluster facilitated projects for new industrial value chains
Gjennom EU-programmet Horisont 2020 kan norske klynger, i samarbeid med klynger i andre EU land og assosierte land, søke mellom EUR 2,5 og 5 millioner til å fremme nye, innovative verdikjeder. Norge har hatt høy suksessrate innenfor denne utlysningen både som koordinator og deltaker (se f.eks. https://www.innolabs.io/ og http://permides.eu/). Prosjektene skal fokusere på aktiviteter som styrker SMBers innovasjonsevne,  konkurransekraft og vekstmuligheter, eksempelvis etablering av samarbeids- og nettverksaktiviteter. Søknadsfrist neste utlysning er 18.04.2018. For spørsmål om utlysningen ta kontakt med Tone Varslot Stave i Innovasjon Norge, (tone.varslot.stavennovasjonnorge.no).
Faglige tilbud
Fagseminar klynger og klyngeinitiativ – Tema internasjonalisering (NYTT)
Nytt fagseminaret for klynger og klyngeinitiativ i Region Øst med tema internasjonalisering. Fagseminaret vil ledes av klyngerådgiverne i Region Øst og det vil legges stor vekt på bruk av eksempler fra klyngene. Dagen arrangeres hos Innovasjon Norge i Oslo 15 mars 2018 kl 10-15. Endelig invitasjon og påmelding kommer medio februar 2018.
Fagseminar klynger og klyngeinitiativ – Tema finansieringsmodeller (avsluttet)
Fagseminar om finansieringsmodeller ble holdt 25 oktober. Hvis noen ønsker materialet vi benyttet så ta kontakt med undertegnede.
Global Growth – Eksportprogram for bedriftsgrupperinger (fortløpende)
Dette er et program i Innovasjon Norge, med formål å stimulere eksport i små- og mellomstore vekstbedrifter. Det etableres prosjekter med deltakelse fra 8-12 bedrifter som har felles behov og interesser rettet inn mot et identifisert marked. En klynge kan gjerne være utgangspunkt for ideer og bedriftsdeltakere.  Dette kan være en god mulighet – ta kontakt med oss klyngerådgivere for nærmere dialog. Se eksempel på Global Growth prosjekt: http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Hordaland/arrangementer/global-growth—ocean-space-singapore/
Innovasjon Norge: Global Growth – Eksportprogram for bedriftsgrupperinger
Dette er et nytt program i Innovasjon Norge, med formål å stimulere eksport i små- og mellomstore vekstbedrifter. Det etableres prosjekter med deltakelse fra 8-12 bedrifter som har felles behov og interesser rettet inn mot et identifisert marked. En klynge kan gjerne være utgangspunkt for ideer og bedriftsdeltakere.  Dette kan være en god mulighet – ta kontakt med klyngerådgivere i Innovasjon Norge for nærmere dialog.
Se eksempel på Global Growth prosjekt: http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Hordaland/arrangementer/global-growth—ocean-space-singapore/

INFORMASJONSMØTE OG WORKSHOP FOR SMBer – muligheter i Horisont-programmet

Innovasjon Norge avholder informasjonsmøte og workshop for SMB-bedrifter med internasjonale ambisjoner 7. desember i Innovasjon Norges lokaler i Akersgata 13. Påmeldingsfrist er fredag 1. desember.
Last ned invitasjon og finn mer informasjon her
Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening inviterer til en prosess som omsetter FNs bærekraftsmål til praksis i næringslivet. Dere inviteres til å delta på to samlinger i høst hvor målsettingen er å gi alle deltagere økt kunnskap og praktiske tips og råd om hvordan bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals – SDGs) kan være et godt rammeverk for bærekraftarbeidet i egen virksomhet. Hvordan bærekraft kan være et godt utgangspunkt for innovasjon og vekst vil bli lagt spesielt vekt på. Prosessen starter med et seminar om bærekraft og innovasjon. Etter dette får deltakerne noen hjemmeoppgaver før vi møtes igjen til et arbeidsmøte. Det er ingen kostnader forbundet med å ta del i prosessen.
Første samling holdes tirsdag 10. oktober kl. 08:00-10:00 og andre samling er mandag 20. november, kl. 08:00 – 10.00. Begge møtene holdes hos Polyteknisk Forening på Håndverkeren Kurs og Konferansesenter.
Kontakt: Polyteknisk Forening – leder for Forum for bærekraft:
Stine L. Hattestad Bratsberg – stine@pureconsulting.no – tlf. 928 94 411
Last ned invitasjonen her (PDF)
Konferanse og matchmaking sirkulær økonomi – 19. september
Bedrifter med fokus på forskning og innovasjon innenfor sirkulær økonomi inviteres til konferanse og partnersøk med sikte på internasjonalt samarbeid innenfor Horisont 2020, EEA Grants og Eurostars. Arrangementet holdes 19. september.
Bedriftsnettverk – utlysning nr 2/2017 – søknadsfrist 15.09.2017
Dette er Innovasjon Norges program for strategiske og kommersielt orienterte samarbeidsprosjekter mellom små- og mellomstore bedrifter. Bedriftsnettverkene kan også være basert på bedrifter som deltar i klynger. Utlysningen for høsten 2017 er klar, søknadsfrist 15.09.2017
Forprosjekter – Bruk av satelittdata – søknadsfrist 15.09.2017
Innovasjon Norge, i samarbeid med Norsk Romsenter, utlyser midler til forprosjekter for utvikling av helt nye produkter, tjenester og løsninger som ikke finnes på markedet i dag, og hvor data og signaler fra satellitter utnyttes.
 Bærekraft som konkurransefortrinn – frokostmøte 24. august
Mange snakker om bærekraft, men hva handler det egentlig om? Hvordan kan din bedrift jobbe med bærekraft og skape økt lønnsomhet? Frokostmøte hos Innovasjon Norge i Oslo 24 august